“ มะเร็งเต้านม ” โรคร้ายที่ผู้ชายก็เป็นได้

09 ม.ค. 2563      “ มะเร็งเต้านม ” โรคร้ายที่ผู้ชายก็เป็นได้ กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ “ มะเร็งเต้านม ” โรคร้ายที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในเพศหญิง แต่ทราบหรือไม่ว่า เพศชายก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งเต้านมได้เช่นกัน นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งเต้านม แม้ว่าเป็นโรคร้ายที่พบในเพศหญิงมากเป็นอันดับหนึ่ง แท้จริงแล้วในเพศชายก็มีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมเช่นกัน จากสถิติพบว่าโดยทั่วไปเพศชายมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมตลอดอายุขัย อยู่ที่ 1 ใน 1,000 ในประเทศสหรัฐอเมริกาปี 2562 คาดการณ์ว่ามีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพศชายรายใหม่ 2,670 คน ซึ่งน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมด และในจำนวนนี้เสียชีวิต 500 ราย ในขณะที่เพศหญิงเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมอยู่ที่ประมาณ 41,760 รายต่อปี โดยอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเต้านมในเพศชายค่อนข้างคงที่ในช่วง 30 ปี ในขณะที่อุบัติการณ์ในเพศหญิงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ประมาณ 100 เท่า ในเพศชายนั้นพบบ่อยในช่วงอายุ 60-70 ปี โดยพบว่าผู้ชายที่เป็นมะเร็งเต้านมมีอายุเฉลี่ยมากกว่าผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม…

สถานการณ์สถิติโรคมะเร็งล่าสุดของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

สถานการณ์สถิติโรคมะเร็งล่าสุดของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ จากสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศต่างๆทั่วโลก พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งเพศชายรายใหม่ อยู่ที่ 149.6 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน  เป็นอันดับที่ 97 ของโลก  เป็นอันดับที่ 22 ของทวีปเอเชีย  และเป็นอันดับที่ 5 ของภูมิภาคอาเซียน ที่มา: IARC Globocan 2012 : อุบัติการณ์ผู้ป่วยมะเร็งเพศชายรายใหม่ทั่วโลกในปี ค.ศ. 2012. จากสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศต่างๆทั่วโลก พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งเพศหญิงรายใหม่ อยู่ที่ 128.8 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน  เป็นอันดับที่ 125 ของโลก  เป็นอันดับที่ 27 ของทวีปเอเชีย  และเป็นอันดับที่ 8 ของภูมิภาคอาเซียน  ที่มา: IARC Globocan 2012 : อุบัติการณ์ผู้ป่วยมะเร็งเพศหญิงรายใหม่ทั่วโลกในปี ค.ศ. 2012.