ข่าวปลอม อย่าแชร์! คลื่นแผ่จากเสาส่งโทรศัพท์มือถือและคลื่นไวไฟ เป็นสาเหตุหลัก ๆ ของการก่อมะเร็ง

ข้อเท็จจริง : ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดว่าคลื่นแผ่จากเสาส่งโทรศัพท์มือถือและคลื่นไวไฟ เป็นสาเหตุหลัก ๆ ของการก่อมะเร็ง ข้อสรุป : ไม่จริง/ข่าวปลอม ผลกระทบ : คลื่นจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุหรือเรียกสั้น ๆ ว่า “คลื่นวิทยุ” มีความถี่อยู่ในช่วงระหว่าง 3 กิโลเฮิรตซ์ จนถึง 300 กิกะเฮิรตซ์ ส่วนคลื่นไวไฟ (WiFi) เป็นระบบการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย โดยใช้การส่งคลื่นความถี่วิทยุเช่นเดียวกัน จากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณของคลื่นวิทยุที่ส่งออกมาจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือจากสถานีฐานในระยะ 400 เมตร พบว่ามีระดับความแรงตํ่ามากเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานความปลอดภัยสากล และนอกจากนี้ยังไม่พบงานวิจัยที่ยืนยันชัดเจนว่าคลื่นวิทยุเหล่านี้จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้นจากการเผยแพร่ข้อมูลว่าคลื่นแผ่จากเสาส่งโทรศัพท์มือถือและคลื่นไวไฟ เป็นสาเหตุหลัก ๆ ของการก่อมะเร็งนั้น ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันว่าการสัมผัสคลื่นวิทยุในชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไปจะก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้ ข้อแนะนำ : สำหรับความกังวลถึงผลกระทบของคลื่นวิทยุต่อสุขภาพนั้น พบว่าการใช้โทรศัพท์แนบหูต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจทำให้รู้สึกร้อนที่ใบหู การหลีกเลี่ยงคลื่นวิทยุจากโทรศัพท์มือถือ อาจทำได้โดยการใช้อุปกรณ์ Hand free เช่น เปิดลำโพง ใช้หูฟัง เป็นต้น ในกรณีเด็กที่ใช้สายตาเพ่งมองหน้าจอเป็นประจำมักมีอาการแสบหรือปวดตา สายตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัดเจน และอาจก่อให้เกิดอาการของโรคสมาธิสั้นเทียม (Pseudo-ADHD) ได้ ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลข่าวปลอมดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง…