สถานการณ์สถิติโรคมะเร็งล่าสุดของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

สถานการณ์สถิติโรคมะเร็งล่าสุดของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ จากสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศต่างๆทั่วโลก พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งเพศชายรายใหม่ อยู่ที่ 149.6 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน  เป็นอันดับที่ 97 ของโลก  เป็นอันดับที่ 22 ของทวีปเอเชีย  และเป็นอันดับที่ 5 ของภูมิภาคอาเซียน ที่มา: IARC Globocan 2012 : อุบัติการณ์ผู้ป่วยมะเร็งเพศชายรายใหม่ทั่วโลกในปี ค.ศ. 2012. จากสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศต่างๆทั่วโลก พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งเพศหญิงรายใหม่ อยู่ที่ 128.8 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน  เป็นอันดับที่ 125 ของโลก  เป็นอันดับที่ 27 ของทวีปเอเชีย  และเป็นอันดับที่ 8 ของภูมิภาคอาเซียน  ที่มา: IARC Globocan 2012 : อุบัติการณ์ผู้ป่วยมะเร็งเพศหญิงรายใหม่ทั่วโลกในปี ค.ศ. 2012.

สถานการณ์สถิติโรคมะเร็งล่าสุดของประเทศไทย

สถานการณ์สถิติโรคมะเร็งล่าสุดของประเทศไทย 1. มะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย 5 อันดับแรก       ในปี พ.ศ.2554 พบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ จำนวน 112,392 คน เป็นเพศชาย 54,586 คน เพศหญิง 57,806 คน โดยมะเร็งที่พบบ่อย 5 อันดับแรกได้แก่ – มะเร็งตับและท่อน้ำดี จำนวน 18,917 คน – มะเร็งปอด จำนวน 13,348 คน – มะเร็งเต้านม จำนวน 12,802 คน – มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จำนวน 10,621 คน – มะเร็งปากมดลูก จำนวน 6,426 คน ที่มา: หนังสือ Cancer in Thailand, 2010-2012 2. มะเร็งที่พบบ่อยในเพศชายไทย 5 อันดับแรก       ในปี พ.ศ.2554 พบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพศชายจำนวน 54,586…